Ειδικό σύμβουλο Δημάρχου με την ειδικότητα του Δικηγόρου αναζητά να προσλάβει ο Δήμος Κομοτηνής

Στην πρόσληψη Δικηγόρου, ως Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
θα προέβει ο Δήμος Κομοτηνής μετά και την δημόσια ανάρτηση της προκύρηξης της θέσης.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχει προθεσμία από αύριο Τετάρτη 23 Νοεμβρίου μέχρι και Παρασκευή 26-11-2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2) Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3) Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
4) To άρθρο 163 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με το οποίο σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου.
5) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής (ΦΕΚ 4419/B/2020)
6) Το υπ’αριθ.πρωτ. 81565/08-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Δημοσίου Τομέα/Δ/νση Προσωπικού Τ.Α./Τμήμα Προσωπικού Ιδ.Δικαίου, το οποίο μας διαβιβάσθηκε διά του υπ’αριθ.πρωτ.271399/11-11-2021 εγγράφου της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για την εξαίρεση από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος Ειδικού Συμβούλου του Δήμου» και αφορά στην περίπτωση των δικηγόρων-ειδικών συμβούλων Δημάρχων.
7) Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και
απασχολούνται πέντε (5) ειδικοί Σύμβουλοι- συνεργάτες Δημάρχου.
8) Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου για την επικουρία του σε θέματα νομικής φύσεως για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα νομικής φύσεως που θα διατυπώνει (γραπτά ή προφορικά), που αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι
Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα εξής απαιτούμενα
προσόντα:

  • Δικηγόρος με τουλάχιστον 20ετή επαγγελματική εμπειρία.(Θα
  • συνεκτιμηθεί η τυχόν ιδιότητά του ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω).
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Χειρισμός Η/Υ.
  • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
  • Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη
  • επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς
  • γνώσεις και σημαντική εμπειρία, συναφή με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Για την πλήρωση της θέσης του ειδικού συμβούλου Δημάρχου, απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007.

Τα καθήκοντα που θα ασκεί είναι παροχή συμβουλών και η διατύπωση
εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης που αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση Συμμετοχής
• Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
• Τίτλοι σπουδών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.
• Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
• Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού
• Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου, Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Σύμφωνα όμως με το υπό στοιχείο 6 της παρούσας έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στους δικηγόρους, μπορεί και στην περίπτωσή τους να δοθεί εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση
(παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση , την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
Στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου ή της απολύσεως λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο .

Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των
ενδιαφερομένων , θα υποβληθούν διά συστημένης επιστολής στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (υπόψη κου Δημητρίου Καρακώτσιου – τηλέφωνο 2531352443-470) από την Τετάρτη 24-11-2021 μέχρι και την Παρασκευή 26-11-2021.

Το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News