Προκήρυξη 1 θέσης Νοσηλευτή και 1 θέσης Εργοθεραπευτή από το σύλλογο Περπατώ

Ο  Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αρ. 01.07/2017 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη  αναγκών του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, που εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών 1
2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών 1

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή ομότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
2
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

1. Δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αιτήσεως τους οφείλουν να προσκομίσουν :
Α) Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Β) Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
Γ) για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση  δικαιολογητικά.

2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν είτε από την γραμματεία του Συλλόγου είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.perpato.gr και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του συλλόγου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.:69100, απευθύνοντάς την στην γραμματεία του Συλλόγου υπόψιν κα. Αργυροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2531036909). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει 01η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και  λήγει την 14η  Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

3. Κατάταξη υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι με την κατάθεση των αιτήσεως τους θα τους γνωστοποιείται η ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων τους οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις  17 και 18 Αυγούστου 2017 στο κτίριο όπου εδρεύει ο Σύλλογος. Κατόπιν της συνέντευξης των υποψηφίων ο Σύλλογος θα επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις τους και τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά τους.

4. Πρόσληψη.
Ο Σύλλογος  προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News